כיצד עלינו לקדם את פני המשיח, שהופיע באחרית הימים?

כיצד עלינו לקדם את פני המשיח, שהופיע באחרית הימים?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "שמע אלי יעקב, וישראל מקראי: אני-הוא אני ראשון, אף אני אחרון" (ישעיהו מ"ח 12). "האזינו ושמעו, קולי; הקשיבו ושמעו, אמרתי" (ישעיהו כ"ח 23). "כי-אז אהפך אל-עמים, שפה ברורה, לקרא כלם בשם יהוה, לעבדו שכם אחד" (צפניה ג' 9). "קול צפיך נשאו קול, יחדו ירננו: כי עין בעין יראו, בשוב יהוה ציון" (ישעיהו נ"ב 8). תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים מגיעה לקצה ושער המלכות נפתח לכל מי שחפץ בהופעתו של…

Read More

הנבואות שבכתבי הקודש, המנבאות שהמשיח יירד באחרית הימים, כבר התגשמו. זה הזמן שבו יבוא המשיח, ואם כן, כיצד הוא יופיע בפנינו?

הנבואות שבכתבי הקודש, המנבאות שהמשיח יירד באחרית הימים, כבר התגשמו. זה הזמן שבו יבוא המשיח, ואם כן, כיצד הוא יופיע בפנינו?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "מזמור, לאסף: אל, אלהים יהוה – דבר ויקרא-ארץ; ממזרח-שמש, עד-מבאו. מציון מכלל-יפי – אלהים הופיע. יבא אלהינו, ואל-יחרש: אש-לפניו תאכל; וסביביו, נשערה מאד. יקרא אל-השמים מעל; ואל-הארץ, לדין עמו. אספו-לי חסידי – כרתי בריתי עלי-זבח. ויגידו שמים צדקו: כי-אלהים, שפט הוא סלה. שמעה עמי, ואדברה – ישראל, ואעידה בך: אלהים אלהיך אנכי"  (תהילים נ' 7-1). "ואראה, והנה-יד שלוחה אלי; והנה-בו, מגלת-ספר. ויפרש אותה לפני, והיא כתובה פנים ואחור; וכתוב אליה, קנים והגה…

Read More

דברים בנושא דרישות מבני האדם ותוכחות כלפיהם, כפי שאמרו יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא דרישות מבני האדם ותוכחות כלפיהם, כפי שאמרו יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא דרישות מבני האדם ותוכחות כלפיהם, כפי שאמר יהוה אלוהים "ארור האיש–אשר לא ישמע, את-דברי הברית הזאת. אשר צויתי את-אבותיכם ביום הוציאי-אותם מארץ-מצרים מכור הברזל לאמר, שמעו בקולי ועשיתם אותם, ככל אשר-אצוה, אתכם; והייתם לי, לעם, ואנכי, אהיה לכם לאלהים. למען הקים את-השבועה אשר-נשבעתי לאבותיכם, לתת להם ארץ זבת חלב ודבש–כיום הזה" (ירמיהו י"א35). "כה אמר, אדני יהוה: רעה אחת רעה, הנה באה. קץ בא, בא הקץ הקיץ אליך; הנה, באה. באה הצפירה אליך,…

Read More

דברים בנושא עשרת הדיברות, כפי שנמסרו מפי יהוה אלוהים ומידי המשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא עשרת הדיברות, כפי שנמסרו מפי יהוה אלוהים ומידי המשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא עשרת הדיברות, כפי שנמסרו מפי יהוה אלוהים לא-יהיה לך אלהים אחרים, על-פני. לא-תעשה לך פסל, כל-תמונה, אשר בשמים ממעל, ואשר בארץ מתחת–ואשר במים, מתחת לארץ. לא-תשתחוה להם, ולא תעבדם: כי אנכי יהוה אלהיך, אל קנא–פקד עון אבות על-בנים ועל-שלשים ועל-רבעים, לשנאי. ועשה חסד, לאלפים–לאהבי, ולשמרי מצותו (מצותי). לא תשא את-שם-יהוה אלהיך, לשוא: כי לא ינקה יהוה, את אשר-ישא את-שמו לשוא. שמור את-יום השבת, לקדשו, כאשר צוך, יהוה אלהיך. ששת ימים תעבד, ועשית כל-מלאכתך….

Read More

דברים בנושא מרדנותה של האנושות, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים וע"י המשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא מרדנותה של האנושות, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים וע"י המשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא מרדנותה של האנושות, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים "שמעו שמים והאזיני ארץ, כי יהוה דבר: בנים גדלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קנהו, וחמור אבוס בעליו; ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הוי גוי חטא, עם כבד עון–זרע מרעים, בנים משחיתים; עזבו את-יהוה, נאצו את-קדוש ישראל–נזרו אחור. על מה תכו עוד, תוסיפו סרה; כל-ראש לחלי, וכל-לבב דוי. מכף-רגל ועד-ראש אין-בו מתם, פצע וחבורה ומכה טריה; לא-זרו ולא חבשו, ולא רככה בשמן. ארצכם…

Read More

דברים בנושא טבעו של אלוהים, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא טבעו של אלוהים, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא טבעו של אלוהים, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים "יהוה, ארך אפים ורב-חסד, נשא עון, ופשע; ונקה, לא ינקה–פקד עון אבות על-בנים, על-שלשים ועל-רבעים" (במדבר י"ד 18). "כי-הנה יהוה באש יבוא, וכסופה מרכבתיו–להשיב בחמה אפו, וגערתו בלהבי-אש. כי באש יהוה נשפט, ובחרבו את-כל-בשר; ורבו, חללי יהוה. המתקדשים והמטהרים אל-הגנות, אחר אחד (אחת) בתוך, אכלי בשר החזיר, והשקץ והעכבר–יחדו יספו, נאם-יהוה" (ישעיהו ס"ו 17-15). "לכן חכו-לי נאם-יהוה, ליום קומי לעד: כי משפטי לאסף גוים לקבצי…

Read More

דברים בנושא סמכותו של אלוהים, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא סמכותו של אלוהים, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא סמכותו של אלוהים, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים "ויאמר אלֹהים, יהי אור; ויהי-אור. וירא אלהים את-האור, כי-טוב; ויבדל אלֹהים, בין האור ובין החשך. ויקרא אלֹהים לאור יום, ולחשך קרא לילה; ויהי-ערב ויהי-בֹקר, יום אחד" (בראשית א' 3-5). "ויאמר אלֹהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל, בין מים למים. ויעש אלֹהים, את-הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע; ויהי-כן" (בראשית א' 6-7). "ויאמר אלֹהים, יקוו המים מתחת השמים אל-מקום…

Read More

רק אם נזהה את קולו של אלוהים, נוכל לקדם את פני המשיח. ואיך נוכל לזהות את קולו של אלוהים?

רק אם נזהה את קולו של אלוהים, נוכל לקדם את פני המשיח. ואיך נוכל לזהות את קולו של אלוהים?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: כי אני יהוה, אדבר את אשר אדבר דבר ויעשה–לא תמשך, עוד: כי בימיכם בית המרי, אדבר דבר ועשיתיו, נאם, אדני יהוה" (יחזקאל י"ב 25). "ואתה דניאל, סתם הדברים וחתם הספר–עד-עת קץ; ישטטו רבים, ותרבה הדעת". … ויאמר, לך דניאל: כי-סתמים וחתמים הדברים, עד-עת קץ. יתבררו ויתלבנו ויצרפו, רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל-רשעים; והמשכלים, יבינו" .                          (דניאל י"ב 4, 10-9)….

Read More